Firemná politika kvality

Manažment a pracovníci našej organizácie sa zaväzujú uplatňovať nasledovné zásady:

 1. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať integrovaný manažérsky systém.
 2. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a tým znižovať percento reklamácií a predchádzať sťažnostiam našich zákazníkov.
 3. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti a zvyšovať environmentálnu úroveň a povedomie zamestnancov našej spoločnosti.
 4. Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.
 5. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.
 6. Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.
 7. Vyčleňovať potrebné zdroje na obnovovanie materiálového vybavenia firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.
 8. Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.
 9. V starostlivosti o životné prostredie uplatňovať princíp zavádzania preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé na životné prostredie.
 10. Dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných legislatívnych a iných požiadaviek.
 11. Znižovať energetickú a materiálovú náročnosť súvisiacu s činnosťami našej spoločnosti.